Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards held in Tokyo

(L to R) Ichiro Hoshino, Miho Takagi, Riku Miura, Ryuichi Kihara, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

(L to R) Ichiro Hoshino, Miho Takagi, Riku Miura, Ryuichi Kihara, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

 

(L to R) Akihisa Nagashima, Kaori Sakamoto, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

(L to R) Akihisa Nagashima, Kaori Sakamoto, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

 

(Top L-R) Ayano Sato, Sumire Kikuchi, Momoka Horikawa, Miho Takagi, Wataru Morishige, Ryuichi Kihara, (Bottom L-R) Kaori Sakamoto, Shun Sato, Mai Mihara, Akihisa Nagashima, Sota Yamamoto, Kazuki Tomono, Kana Muramoto, Daisuke Takahashi, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

(Top L-R) Ayano Sato, Sumire Kikuchi, Momoka Horikawa, Miho Takagi, Wataru Morishige, Ryuichi Kihara, (Bottom L-R) Kaori Sakamoto, Shun Sato, Mai Mihara, Akihisa Nagashima, Sota Yamamoto, Kazuki Tomono, Kana Muramoto, Daisuke Takahashi, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

 

Riku Miura, Ryuichi Kihara, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

Riku Miura, Ryuichi Kihara, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

 

General view, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)

General view, APRIL 26, 2023 : Japan Skating Federation (JSF) Annual Awards in Tokyo, Japan. (Photo by Naoki Morita/AFLO SPORT)